Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk – Történet

A templom építésének és a hitélet beindulásának rövid története
 

Az 1960-as évektől kezdve Győr városának lélekszáma rohamosan növekedett. Sorra épültek az új lakótelepek. Először az Adyváros, melynek hívei a Szent Imre templomba járhattak szentmisére, majd Győr-Szabadhegyen a József Attila lakótelep épült meg, a szabadhegyi Szent Anna templom közelében.


Az 1970-es évek második felében kezdődött meg Nádorváros déli részén a legnagyobb lakótelep építése, mely ha teljesen kiépül több mint 30.000 lelket számlál. Az itt felmerülő lelki igényeket sem a nádorvárosi Szt. Kamillus templom, sem Győr legnagyobb lélekszámú temploma, a Szent Imre nem tudták kielégíteni. Ily módon szükségessé vált egy új templom építése. A felmerülő igényt a Püspökség részéről többször próbálták képviselni a hivatalos városi és állami szervek előtt, végül 1983. decemberére érett meg annyira a helyzet, hogy a templom építése érdekében a hivatalos és érdemi tárgyalások megkezdődtek.


1984. elején az elvi engedélyek birtokában hat tervezőmérnök kapott meghívásos alapon pályázat benyújtására megbízást az új építendő templom terveinek elkészítésére. Az 1984. szeptember 20-án megtartott tervbírálaton Ráskai Péternek a győri Komfort GMK tervezőjének pályázata nyert elfogadást azzal a kikötéssel, hogy a benyújtott tervet a zsűri és az építtető észrevételeinek értelmében tovább kell fejlesztenie. Az engedélyezési tervek 1985. január 31-ig való elkészítésére, majd a kiviteli tervek folyamatos biztosítására megbízást kapott a tervező.
A tervkészítéssel párhuzamosan folyt a templom építéséhez szükséges anyagiak gyűjtése Győr városában. Vasárnaponként egy-egy templomban ismertettem az új templom építésének nagyszabású tervét és kértem a hívek anyagi és önkéntes munkájukkal való támogatását. Így kovácsolódott össze egy olyan lelkes közösség, mely minden fizetett munkást megszégyenítően, áldozatot, időt, fáradságot nem ismerve két éven át kivette részét az építkezésből.


Mivel a templom a lakótelep oldalán nem épülhetett, ezért a köztemető tőszomszédságában a 83-as út mellett kapott helyet. A helyszíni munkálatokat 1985. március 10-én kezdtük meg. Május 25-én pedig megyésfőpásztorunk Dr. Pataky Kornél ünnepélyesen elhelyezte az utolsó vacsora terméből származó alapkövet. A Szentlélek Úristen dicsőségére építendő templommal egy jelet kívántunk állítani, mely Istenre figyelmeztet és az örökérvényű értékekre irányítja a lakótelep minden hívő és kereső ember lelkét. Az első pünkösdkor az apostolok az utolsó vacsora terméből elindulva Szentlélekkel eltelve rendkívüli és csodálatos erővel, hatékonysággal terjesztették Krisztus tanítását. Azt szeretnénk, hogy ennek a templomnak is ez legyen a hivatása, és minden egyes embernek aki betér ide.
Ebben a mai korban, amikor az ember nap mint nap fizikai, pszichikai teherbírását felülmúló problémákkal találja szembe magát, akkor a templom, az ott hallott Isten igéjére és az Ő szeretetét megjelenítő áldozat hivatott, hogy segítségére leljünk ezen a helyen.


Az alapkő letételt megelőzően a csodálatos összefogással folyó téglaszállítási szombatok fényes tanújelét adták annak, hogy itt nem csak a téglákat adogatjuk kézről-kézre, hanem az emberek közelebb kerültek egymáshoz és egy igazi lelki közösséggé épültek eggyé. Ez a lelkesedés – ha hullámzások voltak is – mindig csak fokozódott az egész építkezés folyamán.
A teljes kivitelezés lebonyolításában, szervezésében és szakmai irányításában Gábor Jenő építész, a püspökiség műszaki ellenőre volt segítségemre, aki mindent megtett a maga sok szakmai tapasztalatával, hogy ez a szép munka zökkenőmentesen és gazdaságosan megvalósuljon. A munkálatokat kivitelezték. Az alapozásokat, szigeteléseket, beton és vasbeton szerkezeteket, egyedi nyílászárokat a Győr-Sopronmegyei Állami Építőipari Vállalat készítette. Kőműves munkálatokat Földes András. Ács és állványozó munkákat Élő István. Tetőfedő munkákat Süveg Miklós. Bádogos munkákat Szabó Emil. Villanyszerelési munkákat Kovács Ágoston. Asztalos és famunkákat Fekete Frigyes. Víz és Csatornaszerelési munkákat Mészáros Gábor mesteremberek végezték sok-sok társadalmi munkás bevonásával.


A munkálatokból kivették részüket a kispapok, bencés diákok, belga fiatalok, valamint az egyházmegye több egyházközsége is. Az építkezés megfeszített menetében kis reményt keltő színfoltok voltak az altemplomban tartott 1985. és 1986. évi éjféli misék, valamint 1986. évi mindenszenteki szentmisék és imaóra.


Lelkesedésünket és kitűzött szentelési dátumunkat nem tudta megtörni az 1986-87, évi erős és hosszú tél, valamint az építkezési munkálatokat nagyon hátráltató csapadékos tavasz.
1987. június 6-ra Pünkösd vigiliájára a templom és a hozzátartozó plébánia együttes olyan mértékben elkészült, hogy szentelhetővé vált. A szentelést megyésfőpásztorunk felkérésére Dr. Paskai László esztergomi érsek végezte, Dr. Pataky Kornél püspök, Dr. László István kismartoni megyéspüspök, valamint Dr. Szennay András pannonhalmi főapát úrral együtt koncelebrálva. A szentelésen egyházmegyénk papsága szép számmal vett részt. A jelenlévő hívek száma 20.000 fő körül lehetett. A verőfényes szombati délutánon minden jelenlévő szívében a Szentlélek szeretetének különleges melege, tüze és az egyházat mindig megifjító ereje nagyon mély nyomot hagyott. Örömünkre a szentelésen jelen voltak legnagyobb jótevőink is.


A templom és a plébániaegyüttes összes beépített alapterülete 3.000 m2, a templom 504 m2, a karzat 280 m2, liturgikus udvar, mellyel a templom tere növelhető – az üvegfal megnyitásával – 120 m2, a plébániát a templommal összekötő szárny – folyosó, iroda, gyóntató, sekrestye – 78 m2. A plébánia háromszintes épület, egyes szintek alapterülete 450 m2. Az alagsorban hat hittanterem és egy nagy előadó terem szolgálja a hitoktatást és az egyházközségi életet. A középső szint a plébánia lakószintje, mely magába foglalja a plébános és káplánok lakrészét, valamint a konyhát és nagyobb méretű ebédlőt. A tetőtér, mely szintén szervesen kapcsolódik a templom karzatához, a fiatalok hitoktatását szolgálja, valamint lehetőséget biztosít 25 fős csoportok számára lelki gyakorlatok tartására.
Ezek után joggal felvetődhet mindenkiben a kérdés, mindez miből és hogyan készült el ilyen rövid idő alatt? A templom és a plébániaegyüttesre a közművesítéssel és telekárral együtt idáig kereken 40 millió forintot fizettünk ki. Nem szabad elfelejteni viszont, hogy a hívek által önként végzett munka értéke meghaladja a 25 millió forintot.


Az előző nagy összeg a következőkből gyűlt össze, Győrváros hivő rétegének adakozásából, a két alkalommal tartott egyházmegyei gyűjtésből, valamint a papságnak személyes adományából, mely 3.500,-Ft-ban volt megállapítva, de sokan ennek többszörösét ajándékozták nagylelkűen.
Külföldi jótevőink között a kiemelkedőket említem meg csupán, Dr. Stephán László kismartoni megyéspüspök pénzbeni támogatása mellett az összes színes palát, valamint a szükséges rezet adományozta híveivel, akik közül különösen nagylelkűek voltak a burgenlandi horvátok. Valentini Géza pápai prelátus a nemzetközi karitas bécsi igazgatója többször segített nagyon komoly összeggel. P. Szőke az Ostpriesterhilfe vezetője is mellénk állt. A nyugat-németországi püspökségek egy-két kivételtől eltekintve mind segítettek bennünket. Nem lehet viszont említés nélkül hagyni a müncheniek rendkívüli segítségét, valamint a kis Eistőt-i egyházmegye adományát. Segítséget kaptunk Svájcból, Hollandiából, Belgiumból, Luxemburgból, Japánból, Israelből.
Személyes kapcsolataim révén nem csekély volt a Francia segély, de ott is külön említést érdemel Jean Hindi rendkívüli személyes ajándéka.


A Szentlélek – akinek köztünk épített földi hajlékára fordítottuk a szegény asszony két fillérétől kezdve a legnagyobb adományt – Ő fizessen vissza jótevőinknek a maga hétszeres örök érvényű adományaival, amelyet a moly és a rozsda sem tud megemészteni.
Tizennégy éve várja templomunk az egyre inkább növekedő számban érkező látogatókat, elsősorban azokat, akik imáikban és a legszentebb áldozatba kapcsolódva találkozni óhajtanak Jézus Krisztussal, Megváltónkkal és a Szentlélek megvilágosító és erőt adó kegyelmével. Azt mondhatjuk, mint az első egyházban a hívek száma napról-napra gyarapszik. Legnagyobb örömünk a hittanos gyermekek számának nagyfokú növekedése. Első éven 300 körül volt az iskolás hittanosok száma, a következő évben már 500, és 200-an elsőáldozók lettek közülük. Templomunkban több ifjúsági csoport, két énekkar, házasok két csoportja működik és teszi állandó jelleggel mozgalmassá a plébánia életét.
Közvetlen munkatársaimmal Egresits Ferenc segédlelkésszel és Szabó József tb. esperessel – aki már az építkezés alatt is nagy segítségemre volt – igyekeztünk világi munkatársak bevonásával kielégíteni az egyre növekvő lelki igényt.


A tizennégy év alatt nem csupán a lelkek templomát igyekeztünk építeni, szépíteni, hanem templomunkat is. Dr. Kákonyi Asztrik ferences atya csodálatos üvegtervei alapján Mohay Attila iparművész kivitelezésében templomunk színes ablakai is elkészültek és így a belső tér a szent cselekmény és imádságos elmélyülés számára még alkalmasabb lett. Asztik Atya nem csak művészi tehetségének legjavát adta bele terveibe, hanem mély szentírási ismeretével kiválasztott idézetekkel is az ide látogatók számára komoly tanítást ad. Ő festette meg az előcsarnok emmauszi jelenetének három részből álló szekkóját. Az altemplom szentélyének 8 boldogságot ábrázoló képei a feltámadott Krisztus középponti alakjától elindulva az oltárt öleli körbe.


Így az altemplomunk a szentély tanításával az örök életet tudatosítja bennünk, amikor a gyász fájdalmas pillanatában hozzátartozóink koporsója vagy urnája köré gyűlünk össze, hogy azt a feltámadásba vetett hittel helyezzük örök nyugalomra.


1989 év karácsonyára elkészítettük orgonánkat, valamint Asztik Atya tervezésével és Berecz Ferenc kivitelezésében, a két templom lépcsőfordulójában a fájdalmas kápolnát és a keresztutat.


Ezúton is kívánom mindazoknak, akik a templomunkat eddig is segítették és meglátogatják, tapasztalják meg velünk együtt minél többször, hogy „Isten országa Igazság, Béke és Öröm a Szentlélekben”.

Róm. 14, 17.

Benkovich Ferenc plébános

 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő