Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Templomunk – Fából készült alkotások

 

 

Hivatásom: „Az Egyház szívében szeretet leszek”
Kis Szt. Teréz

A sekrestye felőli csigalépcső oldalfalán található Lisieux-i Kis Szent Teréz fadomborműve. Ez a fiatal lány amint elérte a kamaszkor küszöbét, két nővére után vágyódott a karmelita kolostor csendjébe. Szíve álma volt, hogy misszionárius legyen, törékeny egészsége miatt azonban ez lehetetlenné vált. Örömét lelte a legutolsónak tekintett munkában, a legkiszolgáltatottabb emberekkel való szeretetteljes foglalkozásban. Meggyőződése szerint nem nagy dolgokat kell művelnünk, hanem kicsiket, de szeretettel. Tudta, hogy az ima és az áldozat nem ismer idő- és térbeli korlátokat. Ha nem is lehetett misszionárius, életét a missziókban dolgozó papokért és szerzetesekért ajánlotta fel, így lett a misszionáriusok védőszentje. Feltárta előttük hivatását, hogy neki égi édesanyánknak, egyházunknak szívében kell szeretetnek lennie. Ez a szeretet nem fejeződött be földi életével. Halála után az égbe érve rózsaesőt hullat a földre. Az ő kegyelmi támogatására is számíthatunk, amikor követni őróbáljuk élete példáját.
   

A színes üvegablakok mellett templomunk komoly díszítő és tanító elemei a fafaragáséi domborművek és a Szent József-szobor. Ezeket a színes ablakokhoz hasonlóan Kákonyi Asztrik tervezte. A művészi faragások Berecz Ferenc alkotásai. Asztrik atya Assisi Szent Ferenc követőjeként két ferences szent domborművével és élete példájával mutat rá keresztény életünk lényegére. Az előcsarnokba lépve a jobboldali falon Szent Ferenc Jézustól való intelmét láthatjuk a Szent Damiano kápolnában. A keresztről Jézus szólt hozzá: „Ferenc, építsd föl egyházamat!”. Mindannyian ismerjük a jelenet lényegét: Ferenc először a düledező kápolna újjáépítésére gondolt, mivel az olasz nyelvben a templomot és az egyházat ugyanaz a szó fejezi ki, mint oly sok más nyelven. Most már tudjuk, hogy életműve az anyaszentegyház reformálása, újjáépítése volt lelkiekben, amelyet egész életében hatalmas erőfeszítésekkel, halála után pedig rendtársai által vitt végbe. Mindezt Krisztus megváltó keresztjének erejével. Amit Szent Ferenc a kereszt erejének tulajdonított, azt láthatjuk kiegészítésként baloldalt Szent Antalnál a Bibliával. „A Szentírás képes arra, hogy a hit által az üdvösségre oktasson téged” (2 Tim 3, 13) Szent Antal nem csupán jó ismerője, hanem lánglelkű apostola, hirdetője is volt Isten igéjének. Ennek különleges jutalmaként maradt meg sértetlenül a nyelve, amint ez Páduában láthajuk. A bejárattal szemben, a kórus feljárata és az altemplom bejárata közötti pillérről tekint le ránk és fogad bennünket a szent család őre, Szent József. Hagyományosan, ahogy ez az egyházban szokás, az ő oltalmába ajánlottuk e hajlékot és minden hívét. Ő volt a védelmezője Máriának és Jézusnak, legyen őrzője templomunknak, minden kedves hívünknek és hajlékaiknak.

 

Assisi Szent Ferenc hálaéneke


Te vagy a szentséges Úristen, te vagy Isten minden istenek fölött, az egyetlen, aki csodákat művelsz. Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fenséges. Te vagy a mindenható, te vagy égnek és földnek szentséges atyja és királya. Te vagy a hármas és egy, az Úr, te vagy Isten minden istenek fölött. Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten. Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés. Te vagy a szépség, te vagy a biztonság, te vagy a békesség, te vagy az öröm. Te vagy reménységünk, te vagy az igazság és a mértékletesség, te vagy minden gazdagságunk. Te vagy a gyengédség, te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk és védőbástyánk. Te vagy a mi menedékünk és erősségünk. Te vagy a mi lelkünk édessége. Te vagy a végtelen jóság, a nagy és csodálatos Úristen, mindenhatójóságos, irgalmas és a mi Megváltónk.

 

Assisi Szent Ferenc 

A keresztről Jézus szólt hozzá:
„Ferenc, építsd föl egyházamat!”

 

 

 

Szent Antal a Szentírás doktora
„A Szentírás képes arra, hogy a hit által az
üdvösségre oktasson téged”
(2 Tim 3,15.)

Könyörgés Szent Antalhoz


Ó, Szent Antal, ki sok imádság és önmegtagadás árán szeplőtelen szívtisztaságra és életszentségre tettél szert, hozzád folyamodom gyarlóságomban, eszközöld ki hathatós közbenjárásoddal számomra azt a kegyelmet, hogy a test, világ és ördög elleni harcot győzelemmel megvívjam és szívemet a gonosz indulatoktól tisztán megőrizzem. Emlékezzél meg kérésemről is, melyet ma eléd terjesztek. Teljesíts, kérlek, ha Isten akaratával és lelkem üdvével nem ellenkezik. Eszközöld ki, hogy önmegtagadás által érzéki hajlamaim fölött uralkodjam, szeretetből a Megváltó Jézus iránt, ki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

 

 

Imádság Szent Józsefhez


Ó, Szent József, a szent családnak Isten
választotta hű gondviselője! Neked jutott az a
szerencse, hogy a világ Megváltóját: Jézus Krisztust
karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint
nevelő gyermekedet arcod verejtékében tápláltad.
Sok bánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz
Máriáért, de atyai szíved az öröm óráiban is, a
búbánat napjaiban is mindig megnyugodott Isten
szent akaratában.

 


Ó Szent József, kérd az Istent, adja meg nekem
a kegyelmet, hogy istenes életedet kövessem;
állhatatosan, mint te, megnyugodjam Isten szent
akaratában, ínségben soha el ne felejtsem, hogy
akit Isten szeret, megfenyíti, és hogy bűneim miatt
sokkal súlyosabb büntetést érdemeltem.

 

Szent József-szobor 

Szent József könyörögj érettünk!
1987.

 

 
Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő