Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Orgonafelújítás 2021
2021.04.27.

Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2016.08.24.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>Ministránsoknak – Amit egy ministránsnak tudnia kell

 Általános szabályok és tudnivalók

 

• Az oltárnál szolgáló ministráns gyerekek, ifjak szorosan kapcsolódnak a Liturgiához.
• Fontos, hogy a ministráns szívében legyen mély vágy az Úr szolgálatára a hívek közösségében és a pap segítségére.
• Viselkedésükben legyenek példaadók, mert mindent Krisztusért tesznek. Az ő kedvéért pontosak, figyelmesek, szorgalmasok.
• A ministránsnak tudnia kell, hogy szolgálatával magasabbrendű feladatot végez, mint bármely másik társa, akik nem hajlandóak meghallani az isteni hívást.
• A hitbeli tudása jelentősen több legyen, mint azoknak, akik csak hittanórákon vesznek részt.
• A papi hívatás gyökerei rendszerint a ministránskorra vezetnek vissza. Tudniillik papjaink legnagyobb része a ministránsok közül való.

 

Viselkedés a sekrestyében és a szentmisén

 

• A templom Isten háza. A sekrestye is a templom része. Ezért imádságos szándékkal lépjük át a küszöbét: „Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk.” – 121. Zsoltár.
• A ministráns, amíg a sekrestyében tartózkodik, érezze kötelességének a szent helyhez méltó viselkedést: kerülje a fölösleges beszélgetést, és fegyelmezetten viselkedjen, főképp ne civakodjon társaival.
• A ministráns lelkiség megköveteli, hogy a ministráns kellőképpen előkészüljön a szentmisén való részvételre és a szent szolgálatra. Ez csak a szent csend megtartásával lehetséges.
• A szolgálatok megbeszélésének is egyben a helye a sekrestye, amely a szentmise előtt történik, és nem a szentmise közben az oltárnál. A szentélybe való kilépés előtt mindenkinek ismernie kell a feladatát (kik fognak olvasni, kik szolgálnak, ki megy perselyezni, ki csenget stb.). Mindez veszekedés, vagy huzakodás nélkül történjen.
• A ministráns figyelmét a templom, a szentmise foglalja le, anélkül, hogy a templom közösségét szemlélné, jobbra-balra vagy másfelé bámulva.
• A szentmise alatt kerüljön minden fölösleges mozgást, sétálást, hogy ne zavarja a hívek figyelmét, áhítatát.
• Szolgálatvégzés közben lassan és kimérten járjon. Nem illik az oltár előtt szaladgálni.
• A szentmisét nem hallgatjuk, hanem azon részt veszünk. Ezért közösen mondjuk az imát, figyeljük az áldozópap hangosan végzett imáit, olvasmányokat.
• Mind az imában, mind pedig az éneklésben alkalmazkodunk a közösséghez, vigyázva, hogy együtt kezdjük, és együtt fejezzük be másokkal.

 

Szolgálatvégzés

 

• Az olvasmány és a szentlecke felolvasása kitüntető feladat a ministráns számára (ők a lektorok = felolvasók). Ezért otthonukban minél többet olvassanak szabadidejükben – lehetőleg hangosan -, hogy minél jobban elsajátíthassák a szépen olvasás művészetét. A hívek örömmel hallgatják, amikor egy ministráns szépen, érthetően, tagoltan és hangsúlyozva olvas.
• A lektorok a Szentmise kezdete előtt legalább egy negyed órával korábban érkezzenek, hogy legyen idejük az olvasmányok átnézésére, hogy olvasásközben ne akadozzanak. Fontos tudni, hogy a közösség előtt történő olvasás mindig különös felkészültséget igényel, mivel mindenki az olvasmányra figyel, és a Szentmise rovására menne, ha a ministráns felkészülés nélkül végig makogná az olvasmányokat.
• Kellő gyakorlattal rendelkező ministráns nem utasíthat vissza semmilyen szolgálatot, kivéve, ha valami miatt nincs akadályozva.
• A nagyobb ministránsok segítnek a kicsiknek a beöltözésnél. Egymást ráncba szedik, hogy rendezettek legyenek.
• Indulás előtt csendben mindenki beáll a sorba, a neki illő helyre. Közösen elmondják a Szentmise előtti ministráns-imádságot.


Bevezető szertartás


• Az legelső jobboldali ministráns feladata a szentmise kezdetét jelző csengő meghúzása.
• A kivonulásnál vigyázzanak a sor egyenességére. Mindenkinek tudnia kell, hogy hol a helye, és ne taszigálják egymást jobbra vagy balra. A ministránsok kettőssorba állva a pap kíséretével az oltár elé vonulnak. Úgy álljanak meg az oltár előtt, hogy a miséző papnak középen a hely megmaradjon.
• Térdhajtás után mindenki a székekhez megy, és ott állva marad. A bűnbánati cselekmény után pedig mindenki leül.
• Az oltár előtt minden mozzanatból tűnjön ki a méltóságteljes magatartás, mivel a jó Istennek szolgál a miséző pappal együtt.
• Testtartásuk legyen mindig egyenes, akár állnak, ülnek vagy éppen térdelnek. Tiszteletlenség úgy Istennel, mint a hívekkel szemben, amikor egy ministráns hajtott háttal, lelógó karral áll, vagy a lábára könyökölve ül az oltárnál.


Az Ige liturgiája


• Az „Uram irgalmazz!” ének, a Dicsőség imádság (ez csak vasárnap és Fűünnepeken, az Advent és Nagyböjt kivételével van) és könyörgés befejeztével a lektor az ambóhoz megy (az Ige oltárához) az Olvasmány felolvasására.
• Vasárnap és Főünnepeken a válaszos zsoltár eléneklése után egy másik lektor megy az ambóhoz a szentlecke olvasására.
• Ha nincs kántor, akkor a miséző pap megbízhatja a ministránst, hogy a válaszos zsoltárt felolvassa.
• Az olvasmányokat és válaszos zsoltárt leülve hallgatják és éneklik.
• Amikor az allelujás vers éneklése közben a pap feláll, hogy az ambóhoz (olvasóállvány) menjen az evangéliumolvasásra, akkor a ministránsok is felállnak, és állva hallgatják végig az evangéliumot. A prédikáció alatt leülnek.
• A Hitvallásra (Hiszek egy Istenben…) mindenki feláll.
• A könyörgéseket felolvasó lektor az ambóhoz megy.
• Az egyetemes könyörgésekkel lezárul az Ige liturgia.


Az Eukarisztia liturgiája


• Az egyetemes könyörgések befejeztével, amikor a miséző pap az Ige oltárától a miséző oltár felé indul, a perselyező ministránsok elveszik a kihelyezett kosarakat és elmennek perselyezni. Ha közben illetékes személyek vállalják a perselyezést, akkor a ministránsok nem perselyeznek.
• A perselyezés befejeztével a perselyezők a bejáratánál egymást bevárják, majd együtt mennek a miséző oltár elé, az adományokat egyik társuk visszateszi a kosarak helyére és ott tartják a Szentmise befejezéséig.
• A csengető ministráns elveszi a csengettyűt; óvatosan és csenget a kellő időben.
• Áldoztatáskor ahány pap áldoztat, annyi ministráns veszi el az áldoztató tálcákat és segít az áldoztatásnál a pap mellett állva.
• Az áldoztató tálcát nem kell hordozni a pap keze után, hanem kinyújtott kézzel kell tartani egész áldoztatás alatt. A tálcára főként azért van szükség, hogy az Oltáriszentségről lehulló morzsák ne kerüljenek a földre.
• A szentáldozáshoz járuló ministránsok az elsők legyenek a sorban. Idejében döntsék el, hogy áldozhatnak vagy nem, majd egyszerre menjenek a megfelelő időben.
• A miséző kelyhet csak a nagyobbak kezelhetik. Purifikálás után a nagyobb ministráns jobb kézével fogja a kehely szárán lévő gömböcskét (nóduszt), és balkezével tartva a kehelyfelszerelést, beviszi a sekrestyébe.


Befejező szertartás


• A Szentmise végén, az oltárcsók után, a ministránsok a pappal egyszerre térdet hajtanak a tabernákulum felé, majd a szélsők elindulnak a sekrestye felé. Amikor a párok egymásmellé érnek egyszerre elindulnak a sekrestye irányába.
• Amikor a pap a sekrestyébe érve hangosan elmondja a Deo gratias-t, akkor a ministránsok egyszerre elkezdik a ministránsok szentmise utáni imádságát.


Szentmise után a sekrestyében


• A ministránsimádság elmondásával még nincs vége a szolgálatnak.
• A liturgikus ruhákat mindenki úgy hagyja, ahogyan találni szeretné a szentmise előtt. Ministrálás után a ruhákat mindenki akassza vállfára és tegye a helyére. Így biztos rendben találja, amikor legközelebb szüksége lesz rá.
• Miután rendbe tették ruháikat és a rendszerint felrúgott szőnyegeket kisimították, köszönnek a sekrestyében lévőknek (Dicsértessék a Jézus Krisztus), és szorgosan haza igyekeznek családjukba.Amit egy ministránsnak tudnia kell Amit egy ministránsnak tudnia kell Amit egy ministránsnak tudnia kell Amit egy ministránsnak tudnia kell

Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Szent Anna Otthon: 7:30

Szentlélek-templom: 8.30;10:30; 16:00;

18:00(az esti mise az altemplomban lesz, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

Szent Anna Otthon: 7:30 

Szentlélek-templom:

15.00 (altemplomban);

16.00 (altemplomban);

17.00 (altemplomban),

18.00 Szentlélek-templomban

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő